Eis Datumer

 

 

Aus deene ville flotte Cours’e sinn nei Projet’en entstaane déi eis momentan kee Sputt loossen fir nei Coursen zu Bettenduerf unzebidden. Flott Alternative fannt dir awer zu Iechternach a Jonglënster an der Krabbelmusik mam Dominique.

 

Martine an Dominique